vrijdag 23 september 2016

Het Nederlandse overheidstekort daalt

Afgelopen vrijdag bleek uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in de eerste half van 2016 het Nederlandse overheidstekort is gedaald. Hiermee kwam het overheidstekort halverwege dit jaar uit op 0,8% van het bruto binnenlands product (BBP). In 2015 bedroeg het overheidstekort nog 1,9%.
De daling kwam voort uit een stijging van de overheidsinkomsten met 7 miljard euro naar 299 miljard euro op jaarbasis. Deze stijging was voornamelijk te danken aan de ontvangen sociale premies. Daarnaast namen de inkomsten uit de vennootschapsbelasting en de btw toe, maar verminderden de inkomsten uit de aardgasreserves wel. De uitgaven bleven met 305 miljard euro vrijwel gelijk in vergelijking met 2015.
Het Centraal Plan Bureau (CPB) gaat uit van een overheidstekort van 1,1% over heel 2016. Hiermee voldoet Nederlands ruimschoots aan de norm van de Europese Unie, die stelt dat het overheidstekort over een geheel kalenderjaar niet hoger mag zijn dan 3% van het BBP.
De overheidsschuld kwam halverwege 2016 uit op 437 miljard euro. Dit komt overeen met 63,7% van het BBP. Dit is 1,4 procentpunt lager dan eind 2015. Hiermee daalde de schuldquote verder richting de Europese norm van 60% van het BBP.
De overheidsschuld daalde met bijna 4 miljard euro ten opzichte van eind 2015. De afname van de schuld kwam door 7 miljard euro aan opbrengsten uit transacties in financiële activa. Dit betrof de verkoop van aandelen in ASR, de ontvangsten door beëindiging van rentederivaten, en aflossingen van leningen verstrekt door de overheid.

vrijdag 16 september 2016

Nederlandse werkeloosheid op laagste niveau sinds augustus 2012
Steeds minder Nederlanders zitten zonder werk. Dat komt mede doordat minder mensen hun baan kwijtraken. In augustus daalde de werkloosheid in vergelijking met een maand eerder met 6,4% van 517.000 tot 484.000. Het werkloosheidspercentage nam daardoor af van 6% tot 5,8%, blijkt uit cijfers van het CBS.
De daling van de werkeloosheid was vooral te merken in de groep 45-plussers. Voorafgaand daalde ook al de werkeloosheid onder jongeren en werknemers tussen de 25 en 45 jaar. Alleen in het jaar 2016, is de werkeloosheid al met 20% gedaald.
Daarnaast worden veel minder werkloosheidsuitkeringen aangevraagd: een daling met 14,4% in vergelijking met een jaar eerder. Er zijn nu 8,4 miljoen Nederlanders aan het werk. Dat zijn er 108.000 meer dan een half jaar geleden.
In de ICT-sector is er zelf al sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het resultaat is dat bedrijven aangeven in hun bedrijfsvoering te worden belemmerd doordat ze niet genoeg gekwalificeerd personeel kunnen krijgen.
Terwijl de werkeloosheid al sinds februari 2014 onafgebroken daalt, is de Nederlandse arbeidsmarkt nog niet op het niveau van voor de crisis toen het percentage werkelozen lag op 3,6%. Ook het aantal langdurig werklozen ligt nu nog hoger dan voor de crisis. Dat is vooral het geval bij 55-plussers. Van hen zit meer dan 70% langer dan één jaar zonder werk.